Жишээ тэстүүд

Оролт
3 0
Гаралт
3 2 1 
Оролт
6 4
1 2
2 3
3 4
5 6
Гаралт
-1
Оролт
3 3
1 2
2 3
1 3
Гаралт
3 2 1