Жишээ тэстүүд

Оролт
3
-1 2 0
Гаралт
1 -1
1 2
1 0
Оролт
4
-1 -2 -3 0
Гаралт
1 -1
2 -3 -2
1 0