Жишээ тэстүүд

Оролт
01.01.98
01.01.80
Гаралт
YES
Оролт
20.10.20
10.02.30
Гаралт
NO
Оролт
28.02.74
28.02.64
Гаралт
NO