Жишээ тэстүүд

Оролт
3
2 2 4
Гаралт
2
Оролт
5
2 1 3 1 6
Гаралт
1
Оролт
3
2 3 5
Гаралт
-1