Жишээ тэстүүд

Оролт
5 0 0 1 1
SESNW
Гаралт
4
Оролт
10 5 3 3 6
NENSWESNEE
Гаралт
-1

Тэмдэглэл