Жишээ тэстүүд

Оролт
9
..RRLL...
Гаралт
3 4
Оролт
11
.RRRLLLLL..
Гаралт
7 5

Тэмдэглэл