Жишээ тэстүүд

Оролт
4
5 4
1 2
6 7
8 3
Гаралт
2
Оролт
8
1 7
2 4
3 9
5 11
6 8
10 16
13 15
14 12
Гаралт
6

Тэмдэглэл