Жишээ тэстүүд

Оролт
6
12 5 8 3 11 9
Гаралт
YES
6 2 6 0 2 4
6 3 2 3 9 5

Тэмдэглэл