Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 3
2 2 2
1 1 3
Гаралт
YES
Оролт
4 7 9
5 2 7 3
3 5 2 7 3 8 7
Гаралт
NO

Тэмдэглэл