Жишээ тэстүүд

Оролт
01011
0110
Гаралт
YES
Оролт
0011
1110
Гаралт
NO

Тэмдэглэл