Жишээ тэстүүд

Оролт
1
1
Гаралт
YES
Оролт
3
1 1 2
Гаралт
YES
Оролт
4
7 7 7 7
Гаралт
NO

Тэмдэглэл