Жишээ тэстүүд

Оролт
1 50
50
Гаралт
1
1
Оролт
3 100
50 50 100
Гаралт
5
2
Оролт
2 50
50 50
Гаралт
-1
0

Тэмдэглэл