Жишээ тэстүүд

Оролт
1
0
1
Гаралт
0 
Оролт
2
0 5
4 0
1 2
Гаралт
9 0 
Оролт
4
0 3 1 1
6 0 400 1
2 4 0 1
1 1 1 0
4 1 2 3
Гаралт
17 23 404 0