Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 2
1 3 4
Гаралт
12
Оролт
6
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
Гаралт
29
Оролт
6
1 3 1
2 3 1
3 4 100
4 5 2
4 6 1
Гаралт
825