Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
1 1 DR
Гаралт
7
Оролт
3 4
3 3 DR
Гаралт
11
Оролт
3 3
1 1 DR
Гаралт
-1
Оролт
3 3
1 2 DL
Гаралт
4