Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 12
1 3
2 15
2 5
2 1
Гаралт
5
Оролт
3
1 10
2 1
2 4
Гаралт
3