Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4 6
1 3
1 4
1 3
Гаралт
4
Оролт
6 2 17
1 3
2 5
2 13
1 6
5 9
Гаралт
9