Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 0
5 5
5 0
Гаралт
4.6666666667
Оролт
4
-1 3
4 5
6 2
3 -5
Гаралт
8.1583333333
Оролт
3
17 136
859 937
16 641
Гаралт
66811.3704155169