Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0111
0001
Гаралт
First
Оролт
3
110110
001001
Гаралт
First
Оролт
3
111000
000111
Гаралт
Draw
Оролт
4
01010110
00101101
Гаралт
First
Оролт
4
01100000
10010011
Гаралт
Second