Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 1
2 1
Гаралт
3 1
Оролт
1
1000000 10
Гаралт
1000010 10
Оролт
3
3 3
4 3
5 3
Гаралт
12 7

Тэмдэглэл