Жишээ тэстүүд

Оролт
7
1 ab
5 bacaba
1 abacaba
2 aca
5 ba
2 ba
aba
Гаралт
6
Оролт
7
1 ab
5 bacaba
1 abacaba
2 aca
5 ba
2 ba
bacaba
Гаралт
4

Тэмдэглэл