Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
Гаралт
1
Оролт
3 2
Гаралт
2 3 3
3 3 3