Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3
0.0.0.1
0.1.1.2
0.0.2.1
0.1.1.0
0.0.2.3
Гаралт
255.255.254.0
Оролт
5 2
0.0.0.1
0.1.1.2
0.0.2.1
0.1.1.0
0.0.2.3
Гаралт
255.255.0.0
Оролт
2 1
255.0.0.1
0.0.0.2
Гаралт
-1