Жишээ тэстүүд

Оролт
6
0 1 7 1 7 10
Гаралт
2
Оролт
3
1 1 1
Гаралт
-1
Оролт
1
0
Гаралт
0

Тэмдэглэл