Жишээ тэстүүд

Оролт
HHHH
Гаралт
Yes
Оролт
HQHQH
Гаралт
No
Оролт
HHQHHQH
Гаралт
No
Оролт
HHQQHHQQHH
Гаралт
Yes

Тэмдэглэл