Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
Гаралт
3
Оролт
3
1 2 3
Гаралт
3
Оролт
2
1000 1000
Гаралт
1000