Жишээ тэстүүд

Оролт
1
++X
Гаралт
1
Оролт
2
X++
--X
Гаралт
0