Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
2
Гаралт
1.00000000000000000000
Оролт
2 2
1 1
Гаралт
1.50000000000000000000
Оролт
2 3
1 1 1
Гаралт
1.33333333333333350000
Оролт
7 5
1 1 2 3 1
Гаралт
2.50216960000000070000