Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 3 4 9
1 3
Гаралт
5
Оролт
4
5 8 2 100
4 1
Гаралт
15
Оролт
3
1 1 1
3 1
Гаралт
1
Оролт
3
31 41 59
1 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл