Жишээ тэстүүд

Оролт
3 40
10 20 15 4 0.5
4 100 21 1 0.99
1 4 1 1 0.25
Гаралт
24.0 18.875
Оролт
1 1
100000000 200000000 1 1 0
Гаралт
100000000 1

Тэмдэглэл