Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1 0
Гаралт
FIRST
1 0 1 1
Оролт
2 2 4
0 1 2 1
0 1 2 1
1 2 1 0
1 1 1 2
Гаралт
SECOND