Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5
1 2
2 2 3
2 3 4
2 4 5
1 5
Гаралт
0
Оролт
8 7
0
3 1 2 3
1 1
2 5 4
2 6 7
1 3
2 7 4
1 1
Гаралт
2
Оролт
2 2
1 2
0
Гаралт
1

Тэмдэглэл