Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 0
1 2 SW
Гаралт
6
Оролт
7 5 3
3 3
4 3
5 3
2 1 SE
Гаралт
14