Жишээ тэстүүд

Оролт
1
1
2
7
Гаралт
1
Оролт
2
1 2
2 3
11
Гаралт
2

Тэмдэглэл