Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6
1 1 1
1 4 4
1 3 4
2 2
1 2 8
2 3
Гаралт
1
2
3
2
2
2

Тэмдэглэл