E. Хаант улсыг хуваах

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Флатланд гэх улс бол $2$ хэмжээст хязгааргүй хавтгай юм. Флатландад нийт $n$ ширхэг хот байдаг бөгөөд хот болгон нь хавтгай дээр цэгээр дүрслэгдэнэ.

Флатландын хаан Сөркл $9$ хүүтэй бөгөөд хөвгүүн бүрдээ Флатландын нэг хэсгийг захируулахыг хүсч байлаа. Үүний тулд тэрээр $4$ ширхэг ялгаатай шулуун шугам хаант улс даяар татахыг хүсч байлаа. Эдгээр шугамуудын $2$ нь $Ox$ тэнхлэгтэй параллел бөгөөд үлдсэн $2$ нь $Oy$ тэнхлэгтэй параллел байх юм. Энд нэг ч шугам аль ч хотыг дайран өнгөрч болохгүй. Ингэснээр Флатланд $9$ ширхэг хэсэгт хуваагдаж хөвгүүн бүр нэг хэсгийг нь захирах болно. Хаан өөрийн хөвгүүдийнхээ дуулгавартай байдлыг үнэлэн $i$ дэхь хүүд нийт $a_{i}$ ширхэг хоттой хэсгийг өгөхөөр шийджээ.

Сөркл хаанд туслан эдгээр $4$ ширхэг шугамыг олж өгнө үү.

Оролт

Эхний мөрөнд Флатландад байгаа нийт хотын тоо болох $n\ (9 ≤ n ≤ 10^{5})$ бүхэл тоо өгөгдөнө. Дараагийн $n$ ширхэг мөрөнд $2$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан тоо өгөгдөнө: $x_{i}, y_{i} (-10^{9} ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 10^{9})$. Эдгээр нь $i$ дэхь хотын байрлалын координат юм. Сүүлийн мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $9$ ширхэг бүхэл тоонууд өгөгдөнө: $a_1, a_2, ..., a_9$ $(1 ≤ a_i ≤ 10^5)$ $\sum\limits_{i=1}^{9} a_i = n$.

Гаралт

Хэрвээ эдгээр 4 шугам олдохгүй бол "-1" гэж хэвлэнэ үү.

Харин олдож байвал эхний мөрөнд $Oy$ тэнхлэгтэй параллель $2$ шулууны абсциссууд болох $x_{1}, x_{2}$-ыг, $2$ дахь мөрөнд $Ox$ тэнхлэгтэй параллель $2$ шулууны ординатууд болох $y_{1}, y_{2}$-ыг хэвлэнэ үү. Хэрвээ боломжит хариу нэгээс олон байвал аль нэгийг хэвлэнэ үү.

Хариуг шалгаж байхад хэрвээ хот болон шугамын хоорондын зай $10^{-6}$-аас хэтрэхгүй байвал хотыг шулуун дээр байрлаж байна гэж тооцно. Мөн $2$ шулууны хоорондох зай $10^{-6}$-аас хэтрэхгүй бол эдгээр $2$ шулууныг давхардаж байна гэж үзнэ.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
9
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Гаралт
1.5000000000 2.5000000000
1.5000000000 2.5000000000
Оролт
15
4 4
-1 -3
1 5
3 -4
-4 4
-1 1
3 -3
-4 -5
-3 3
3 2
4 1
-4 2
-2 -5
-3 4
-1 4
2 1 2 1 2 1 3 2 1
Гаралт
-3.5000000000 2.0000000000
3.5000000000 -1.0000000000
Оролт
10
-2 10
6 0
-16 -6
-4 13
-4 -2
-17 -10
9 15
18 16
-5 2
10 -5
2 1 1 1 1 1 1 1 1
Гаралт
-1

Тэмдэглэл

Эхний жишээний хариуг доорх зурагт үзүүлэв:

Хоёр дахь жишээний хариуг доорх зурагт үзүүлэв:

Гурав дахь жишээнд хариу байхгүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...