Жишээ тэстүүд

Оролт
ABA
CBA
Гаралт
1
ABC
Оролт
CDBABC
ADCABD
Гаралт
2
ADBADC

Тэмдэглэл