Жишээ тэстүүд

Оролт
2
5 23 1 2
3 13 2 3
Гаралт
2
Оролт
3
12 9 2 1
12 8 1 3
12 8 2 2
Гаралт
3
Оролт
1
1 10 1 13
Гаралт
1