Жишээ тэстүүд

Оролт
3
20 30 10 30 20 10
Гаралт
4 2
1 5
6 3
Оролт
1
1 2
Гаралт
-1