Жишээ тэстүүд

Оролт
6 6
HSHSHS
Гаралт
1
Оролт
14 100
...HHHSSS...SH
Гаралт
0
Оролт
23 50
HHSS.......SSHHHHHHHHHH
Гаралт
8

Тэмдэглэл