Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 1
3 1
4 1
Гаралт
1
Оролт
5
2 1
2 3
4 3
4 5
Гаралт
0