Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
1 2 3
Гаралт
1
1 2 2 
Оролт
5 10
0 1 0 2 1
Гаралт
3
2 2 2 2 2 

Тэмдэглэл