Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
1
1
Гаралт
1 2
Оролт
2
2 1
1
1
Гаралт
2 1
Оролт
3
3 1 2
3
1 2 3
Гаралт
6 6

Тэмдэглэл