Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0
0 1
1 1
Гаралт
RIGHT
Оролт
-1 -1
-3 -3
-4 -4
Гаралт
TOWARDS
Оролт
-4 -6
-3 -7
-2 -6
Гаралт
LEFT

Тэмдэглэл