Жишээ тэстүүд

Оролт
abab
ab
Гаралт
Yes
Оролт
abacaba
aba
Гаралт
No
Оролт
abc
ba
Гаралт
No

Тэмдэглэл