B. Хоёр тэмдэгт мөр

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тэмдэгт мөр $s = s_{1}s_{2}... s_{|s|}$ ($|s|$ нь $s$ тэмдэг мөрийн урт), энэ тэмдэгт мөрийн дэд дараалал нь $x = s_{k_{1}}s_{k_{2}}... s_{k_{|x|}}$ $(1 ≤ k_{1} < k_{2} < ... < k_{|x|} ≤ |s|)$ ба $|x|$ нь дэд дарааллын урт.

Таньд $s$ ба $t$ гэсэн хоёр тэмдэгт мөр байгаа. Тэмдэгт мөр $s$-ийн тэмдэгт мөр $t$-тэй давхцсан бүх дэд дарааллыг авч үзье. Тэмдэгт мөр $s$-ийн тэмдэгт бүр нь эдгээр дэд дарааллуудад ядаж нэг удаа тохиолдож байна уу? Өөрөөр хэлбэл бүх $i$ $(1 ≤ i ≤ |s|)$ тооны хувьд тэмдэгт мөр $s$-ийн $x = s_{k_{1}}s_{k_{2}}... s_{k_{|x|}}$-ийн нь $x = t$ байх ямар нэг дэд дараалалд $j$ $(1 ≤ j ≤ |x|)$ $k_{j} = i$ байх тоо олдох уу.

Оролт

Эхний мөрөнд $s$ тэмдэгт мөр агуулагдана, хоёр дахь мөрөнд тэмдэгт мөр $t$ агуулагдана. Мөр бүр нь зөвхөн жижиг Англи үсгээс бүрдэнэ. Өгөгдсөн тэмдэгт мөрүүд нь хоосон биш мөн тэмдэгт мөрийн урт нь $2*10^{5}$-ээс хэтрэхгүй.

Гаралт

Хэрвээ $s$ тэмдэгт мөрийн тэмдэгт бүр нь хамгийн багадаа нэг удаа ямар нэгэн дэд дараалалд орсон бол "$Yes$" гэж хэвлэнэ (хашилтгүйгээр). Эсрэг тохиолдолд "$No$" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
abab
ab
Гаралт
Yes
Оролт
abacaba
aba
Гаралт
No
Оролт
abc
ba
Гаралт
No

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд тэмдэгт мөр $t$ тэмдэгт мөр $s$-д агуулагдаж байна. Дэд дараалал нь гурван янз байна. Үүнд: ab$ab$, a$bab$ ба $abab$. Эдгээр тохиолдлуудад тэмдэгт мөр $s$-ийн тэмдэгт бүр нь ядаж нэг удаа агуулагдаж байна.

Хоёр дахь жишээнд $s$ тэмдэгт мөрийн 4-ээр тэмдэгт $t$ тэмдэгт мөрөнд агуулагдаагүй байна.

Гурав дахь жишээнд тэмдэгт мөр $s$-н тэмдэгт бүр нь $t$ тэмдэгт мөрөнд агуулагдаагүй байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...