Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 3 2
Гаралт
1
3 1
Оролт
7
2 3 1 3 4 4 1
Гаралт
3
2 5
2 6
3 7