Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
1 2
2 4
5 3
1 4
Гаралт
1
Оролт
6 2
1 4
3 4
Гаралт
0
Оролт
6 6
1 2
2 3
3 1
4 5
5 6
6 4
Гаралт
2