Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 0
2 2 0
Гаралт
-1
Оролт
1 1 0
2 -2 0
Гаралт
1