Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 2
2 3
3 1
Гаралт
0
Оролт
2 5
1 1
1 2
1 2
2 2
1 2
Гаралт
1

Тэмдэглэл